Παράβλεψη περιήγησης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΣ

ΘΕΩΝΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔρ. Φυσικός ΕΚΠΑMSc Επιστήμης των Υλικών​Μελετητής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ο περιβαλλοντολόγος Δρ. Βασίλειος Γ. Θεωνάς δραστηριοποιείται ως επιστημονικός – τεχνικός σύμβουλος και μελετητής περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Κυκλάδες, έχοντας την έδρα του στη Χώρα της Νάξου.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1994) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης -εφεξής Επιστήμη των Υλικών- από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000). Το 2013 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Μελέτη παραμέτρων μεταφοράς και λειτουργίας ανιχνευτών ακτινοβολίας ημιαγωγών III-V». 

Από το έτος 1999 είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου της κατηγορίας 27 του Ν.3316/05 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» και δραστηριοποιείται ως  περιβαλλοντολόγος – μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων αλλά και ως επιστημονικός – τεχνικός σύμβουλος με έδρα την Αθήνα και πεδίο δράσης σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα υπήρξε ερευνητής – συνεργάτης του εργαστηρίου ημιαγωγών και ημιαγωγικών διατάξεων του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (2000-2008), ενώ την ίδια περίοδο διετέλεσε εργαστηριακός συνεργάτης στο ίδιο τμήμα, καθώς και στα ΤΕΙ Αθήνας (2004-2005) και Χαλκίδας (2005-2009).  

Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ και διευθυντής ανάπτυξης περιβαλλοντικών έργων της εταιρείας Inergy Development AE, πάρεδρο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής (ΕΠΠΥ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του μητρώου επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ. Είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και σύζυγος της συμβολαιογράφου Νάξου Αικατερίνης Φουτάκογλου.

Από το έτος 2009 μετέφερε την έδρα των δραστηριοτήτων του στη Νάξο με κύριο πεδίο δράσης τα νησιά των Κυκλάδων.

Υπηρεσίες

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Το μελετητικό γραφείο (Α.Μ ΓΕΜ 13282) λειτουργεί από το 1999 έχοντας εκπονήσει πληθώρα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση δημόσιων έργων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων σε μεγάλο τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας.

Το γραφείο εξειδικεύεται στην αδειοδότηση μεγάλης γκάμας δημοσίων έργων στα οποία συγκαταλέγονται:

 • Οδοποιίες
 • Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών λυμάτων
 • Έργα υδροδότησης (μονάδες αφαλάτωσης με τις συνοδευτικές τους υποδομές τροφοδοσίας με θαλασσινό νερό και διάθεσης της άλμης, ταχυδιυλιστήρια, λιμνοδεξαμενές κλπ)
 • Λιμενικά έργα (αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες τουριστικών σκαφών, μεμονωμένες προβλήτες, ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών κ.ά.)
 • Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων κ.ά.)

Το γραφείο εξειδικεύεται στην αδειοδότηση ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων στα οποία συγκαταλέγονται:

 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες στον τομέα των κατασκευών
 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες στον τομέα των τροφίμων και ποτών
 • Επαγγελματικά εργαστήρια σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 • Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες μορφές (ΑΠΕ)
 • Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

Εξειδικευμένες Μελέτες & Υπηρεσίες

Εκπονούνται εξειδικευμένες μελέτες και φάκελοι που απαιτούνται σε διάφορα στάδια της αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά:

 • Μελέτες ασφαλείας και επικινδυνότητας (για μονάδες υπόχρεες στην οδηγία SEVESO)
 • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και σύνταξη ετησίων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων
 • Μελέτες οργάνωσης και Λειτουργίας Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς Μη επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων
 • Μελέτες διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
 • Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων για ΟΤΑ
 • Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
 • Ειδική οικολογική αξιολόγηση (για έργα και δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000)
 • Φάκελοι έκδοσης άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος
 • Φάκελοι για την παραχώρηση αιγιαλού και θαλασσίου πυθμένα σε κοινωφελείς χρήσεις
 • Φάκελοι έκδοσης άδειας εγκατάστασης (για μεταποιητικές δραστηριότητες)
 • Σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια σε ΟΤΑ
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Φάκελοι αδειοδότησης μονάδων ΑΠΕ
 • Φάκελοι επενδυτικών σχεδίων & τεχνικά δελτία για την άντληση χρηματοδότησης από κοινοτικά προγράμματα
 • Εγχειρίδια ποιότητας στο πλαίσιο ενσωμάτωσης συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας κατά ISO
 • Τεχνικές εκθέσεις για τη λήψη θετικής γνωμοδότησης – απόφασης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού

Ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών

Παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακής μοντελοποίησης, σχεδιασμού (επιλογής εξοπλισμού), αδειοδότησης, κατασκευής και παρακολούθησης της λειτουργίας μικρών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο (οικιακά συστήματα) ή αυτοπαραγωγής (συστήματα net metering).

Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και αφορά σε λύσεις με το κλειδί στο χέρι που περιλαμβάνουν:

 • Αυτοψία & αποτύπωση του διαθέσιμου πεδίου εγκατάστασης της μονάδας
 • Παραγωγή σεναρίων για διαστασιολόγηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής σε συνάρτηση με την υφιστάμενη ή την προσδοκώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του πελάτη
 • Χρήση αξιόπιστων μοντέλων για την πρόβλεψη της μέσης μηνιαίας και ετήσιας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση του κατάλληλου εξοπλισμού
 • Αδειοδότηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από τον ΔΕΔΔΗΕ και υπογραφή των συμβολαίων σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παραγγελία και μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη,
 • Εγκατάσταση του εξοπλισμού από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, παραμετροποίηση της μονάδας και σύνδεσή της με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο
 • Μεταφροντίδα

Επικοινωνία

Δρ. Θεωνάς Γ. Βασίλειος
Περιβαλλοντολόγος
Μελετητής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Κύπρου & Ηρακλειάς, 84300 Χώρα Νάξου, Νάξος
Τηλ.: 22850 27181, Κιν.: 6974 000 390, Fax: 22850 26046
E-mail: vtheonas@hol.gr

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00-17:00

Φόρμα επικοινωνίας

Τα πεδία που χαρακτηρίζονται με * είναι υποχρεωτικά

hCaptcha

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.